Poprowadź restaurację w najmodniejszym miejscu Szczecina! GALERIA

Ten biznesowy sukces jest właściwie na wyciągnięcie ręki! Po pięciu latach kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą restauracji w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Spółka CSL, właściciel lokalu, poszukuje dzierżawcy, który poprowadzi lokal. Restauracja jest w pełni wyposażona, a lokalizacja, czyli Stara Rzeźnia ma doskonałą pozycję na rynku i rozpoznawalność. To wielka szansa dla przedsiębiorcy działającego na rynku gastronomicznym, jak i dla osób, które kochają kuchnię i chcą rozpocząć swoją przygodę z tą branżą.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także spółki cywilne i konsorcja), które złożą pisemną odpowiedź na  zaproszenie do rokowań wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do  poprowadzenia restauracji. Warunkiem udzielenia szczegółowych informacji dotyczących projektu jest złożenie zapraszającemu oryginalnie podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść opublikowana jest na stronie internetowej firmy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

 

Postępowanie mające na celu wyłonienie Partnera Biznesowego jest dwuetapowe.  W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena odpowiedzi na zaproszenie, w szczególności w zakresie ich doświadczenia i zdolności finansowej, jak również oceni przedłożoną przez nich koncepcję zagospodarowania i prowadzenia „Restauracji Rzeźnia” wchodzącej w skład realizowanego przez zamawiającego projektu Kulturalna Łasztownia oraz przystąpi do rokowań z wybranymi Potencjalnymi Partnerami Biznesowymi. Następnie przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy biznesowe, których tematem będzie m.in. omówienie formy współpracy, warunków finansowych, warunków przekazania pomieszczeń, warunków korzystania z przekazanego sprzętu i wyposażenia.

 

Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania, odstąpienia od rokowań w każdym czasie i bez podania przyczyny, przedłużenia terminu do składania Odpowiedzi Na Zaproszenie oraz prowadzenia rokowań, żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedź Na Zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu rokowań, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, nie przystąpienia do podpisania umowy inwestycyjnej bez podania przyczyny.

 

Potencjalni Partnerzy Biznesowi w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rokowaniach powinni złożyć pisemną odpowiedź na zaproszenie zawierającą następujące elementy:

 1. zwięzłą prezentację Potencjalnego Partnera Biznesowego i jego doświadczenia;
 2. wstępną koncepcję realizacji Projektu;
 3. koncepcję partnerstwa biznesowego z Zapraszającym;
 4. prezentację korzyści Zapraszającego z udziału w realizacji Projektu.
 5. oświadczenia wymienione poniżej:
 6. a) oświadczenie, że Potencjalny Partner Biznesowy nie znajduje się on w stanie niewypłacalności,
 7. b) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie orzeczono prawomocnie o jego odpowiedzialności na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – w przypadku podmiotów zbiorowych;
 8. c) oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, ani nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – w przypadku Potencjalnego Partnera Biznesowego będącego osobą fizyczną;
 9. oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i wywiązuje się z obowiązku płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa;
 10. oświadczenie, że posiada potencjał i doświadczenie, a także zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do realizacji Projektu;
 11. oświadczenie, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Zapraszającego w przypadkach określonych w części V. Zastrzeżenia Zapraszającego niniejszego zaproszenia.

 

Pisemne Odpowiedzi na Zaproszenie należy składać zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do rokowań w siedzibie Zapraszającego w 9:00 – 15:00 do dnia 31.01.2019r. Potencjalni Partnerzy Biznesowi zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w terminie do dnia 6.02.2020

 

Osobą kontaktową w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących Projektu umożliwiających złożenie Odpowiedzi na Zaproszenie jest Laura Hołowacz, e-mail: laura.holowacz@csl.eu, Anna Herman tel. 609 189 501, e-mail: anna.herman@csl.eu w dniach roboczych, w godz.10:00 – 15:00.

 

Szczegółowy regulamin zasad udziału w rokowaniu oraz niezbędne oświadczenia i deklaracje znajdziecie na stronie internetowej Grupy CSL oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia

 

Pozostaw komentarz